Uitkomsten van de Financiële Zorgthermometer

Uitkomsten van de Financiële Zorgthermometer

Alle uitkomsten van de Financiële Zorgthermometer vindt u op deze pagina.

Q2 2017: Dreigen tekort zorgfinancials verwacht

Nu de economie in vrijwel alle sectoren aantrekt, stijgt de vraag naar personeel. In drie jaar tijd is het werkloosheidspercentage met drie procent gedaald naar 5,1% (CBS). Voor de zorgsector geldt niet alleen een krappe arbeidsmarkt voor medisch personeel. De zorginstellingen verwachten de komende jaren ook een tekort aan financieel personeel. Zorginstellingen concurreren in deze schaarse markt met commerciële bedrijven die een hoger salaris kunnen bieden. Voor een zorgfinancial is niet het salaris, maar het leveren van een bijdrage aan de zorg de belangrijkste drijfveer. Een risico is echter wel dat de Wet Normering Topinkomens de salariskloof verder vergroot waardoor kwalitatief sterke financials niet meer kiezen voor de zorgsector. Dit blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, een onderzoek van Finance Ideas in opdracht van de vereniging voor zorgfinancials, HEAD.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q2 2017.

Q1 2017: Onderhandelbare vergoeding huisvesting ongewenst

Naast de bestuurders in de langdurige zorg, spreken ook financials hun wens uit voor een vaste vergoeding voor huisvesting. Brancheverenigingen Actiz, VGN, GGZ Nederland en  RIBW Alliantie uitten eerder al hun zorgen aan het ministerie van VWS over het vrij onderhandelbaar maken van de nu nog vaste vergoeding voor huisvesting. Negen op de tien zorgfinancials, die dagelijks met de problematiek te maken hebben, achten het beoogde integrale tarief voor zorg én huisvesting ongewenst. Dit blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, een onderzoek van Finance Ideas in opdracht van de vereniging voor zorgfinancials, HEAD.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q1 van 2017.

Q4 2016: Urgentie om te investeren in duurzaamheid neemt toe

Door de diverse stelselwijzigingen in de zorgsector stond duurzaamheid jarenlang niet hoog op de agenda van zorginstellingen. Hier lijkt verandering in te komen. Als gevolg van (inter)nationale akkoorden en meer rust in de sector neemt de noodzaak van energie besparende en CO2 reducerende maatregelen bij zorginstellingen toe. Meer dan de helft van de zorgfinancials verwacht dat zijn of haar organisatie de komende tijd meer gaat investeren in duurzaamheid. Dit blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, een onderzoek van Finance Ideas in opdracht van de vereniging voor zorgfinancials, HEAD.

HIer leest u de uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q4 van 2016

Q3 2016: Zorgsector kent financieringsbehoefte van € 2 miljard

Nu de gevolgen van wijzigingen in de zorgbekostiging duidelijk zijn geworden en Prinsjesdag overwegend positief nieuws voor de zorgsector heeft gebracht, bevinden zorginstellingen zich in rustiger vaarwater. De vertrouwensindex en de investeringsindex liggen op het hoogste niveau in jaren. Zorginstellingen verwachten het komende jaar meer dan € 4 miljard te investeren en schatten in circa € 2 miljard aan vreemd vermogen nodig te hebben. Hiervan denken  ziekenhuizen de helft voor hun rekening te nemen, terwijl de financieringsbehoefte in de geestelijke gezondheidszorg zeer beperkt is. Dit blijkt uit de nieuwe Financiële Zorgthermometer, een onderzoek van Finance Ideas in opdracht van de vereniging voor zorgfinancials, HEAD.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q3 2016.

Q2 2016: Zorginstellingen verwachten meer financiële ruimte

Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat na jaren van bezuinigingen en beperkte economische groei verwachten zorginstellingen voor 2017 weer meer financiële ruimte. Ten opzichte van vorig jaar is een duidelijke omslag te zien met betrekking tot de groeiperspectieven. Meer dan twee derde van de zorginstellingen verwacht dat de omzet komend jaar gelijk blijft of zal stijgen, terwijl in 2015 64% nog een daling verwachtte. De verbeterde economische vooruitzichten en het uitblijven van € 500 miljoen aan bezuinigingen op de langdurige zorg bieden hierin houvast.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q2 2016.

Q1 2016: Zorginstellingen durven weer te investeren

In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de focus op de herijking van hun strategie en aanpassing van de bedrijfsvoering en in mindere mate op investeren. De Financiële Zorgthermometer laat echter een trendbreuk zien. 56% van de zorginstellingen verwacht de komende periode meer te investeren in vastgoed en automatisering. Banken worden nog steeds gezien als belangrijke partner, maar ook alternatieve opties worden onderzocht.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q1 van 2016.

Q4 2015: Zorginstellingen zetten in op zelfsturende teams

Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat zorginstellingen in de langdurige zorg de afgelopen jaren te maken hebben gehad met het scheiden van wonen en zorg en decentralisatie naar gemeenten. Deze transities in combinatie met bezuinigingen noodzaakt zorginstellingen er toe om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe realiteit. Hierbij geeft circa de helft van de zorginstellingen aan in te zetten op zelfsturende teams. Dit in combinatie met een meer zakelijkere benadering en grotere flexibele schil van het personeelsbestand.

De uitgebreide resultaten van de enquête van Q4 2015 leest u hier.

Q3 2015: Zorginstellingen klaar voor horizontaal toezicht

Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat zorginstellingen zich voorbereiden op horizontaal toezicht, een systeem toezicht op de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van zorgregistraties en declaraties. Ruim 60% van alle zorginstellingen geeft te kennen dat ze verwachten met de huidige kwaliteit van de administratieve organisatie horizontaal toezicht afspraken te kunnen maken met het zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of de gemeente. De verwachting is echter wel dat de eerste afspraken pas over anderhalf tot twee jaar gemaakt zullen worden.

De uitgebreide resultaten van de enquête van Q3 2015 leest u hier.

Op 15 oktober a.s.organiseert HEAD de themadag Horizontaal Toezicht.

Q2 2015: Zorginstellingen verwachten minder omzet maar meer zekerheid

De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat zorginstellingen momenteel bezig zijn met de contractering van de zorg voor 2016. Het merendeel van de zorginstellingen verwacht komend jaar minder contracteerruimte dan dit jaar. Opvallend is dat ruim driekwart van de instellingen er vanuit gaat dat zij een meerjarig contract kunnen afsluiten.

De uitgebreide resultaten van de enquête van Q2 2015 leest u hier.

Q1 2015: Zorginstellingen zetten flexibele schil in voor transitie

De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op een dalende productie en tariefdruk. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat de gemiddelde omvang van de flexibele schil, zijnde tijdelijke contracten, oproepkrachten en natuurlijk verloop, circa 9% van het personeelsbestand bedraagt. Dit blijkt voor met name zorginstellingen binnen de ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg onvoldoende te zijn om de effecten van de transitie in de langdurige zorg op te vangen.

De uitgebreide resultaten van de enquête van Q1 2015 leest u hier.

Q4 2014: Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering

De recente faillissementen in de zorg tonen aan dat de risico's voor banken zijn toegenomen. Banken hebben tevens te maken met aangescherpte regelgeving vanuit Basel III. Dit betekent dat banken terughoudend zijn met het verstrekken van krediet en dat voorwaarden strikter worden. Uit de meest recente editie van de Financiële Zorgthermometer blijkt dat 59% van de financiële deskundigen in de zorg denkt dat het moeilijker wordt om financiering aan te trekken. Dit terwijl behoefte naar financiering voor investeringen komend jaar met circa € 1,5 miljard groot is.

De uitgebreide resultaten van de enquête van Q4 2014 leest u hier.

Q3 2014: EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT

In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek uitgevoerd naar de omzetverantwoording over de jaren 2012 en 2013. Uit de meest recente editie van de Financiële Zorgthermometer blijkt dat financieel managers van algemene en categorale ziekenhuizen verwachten dat de omvang van de terugbetaling 0,46% van de betreffende omzet zal zijn, ofwel circa € 125 miljoen. Wel geven zij aan dat dit slechts gedeeltelijk of zelfs geen effect zal hebben op het resultaat en de liquiditeitspositie.

De uitgebreide resultaten van de enquête van Q3 2014 leest u hier.

Q2 2014: Zorginstellingen vrezen transitie Wmo

Gemeenten en zorginstellingen onderhandelen momenteel over de productie- en tariefafspraken voor volgend jaar. In de voorbereidende fase hebben veel partijen reeds hun zorgen geuit over de transitie van de Wmo. De deadline van 1 oktober nadert snel, maar het vertrouwen blijft laag. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat circa 80% van de zorginstellingen verwacht de onderhandelingen niet af te ronden voor de gestelde deadline. Mede door de transitie en de korting op de omzet die naar de Wmo gaat, verwachten zorginstellingen gemiddeld 4,4% van hun totale omzet te verliezen in 2015. Verlies van de Wmo omzet zal gezien de korting aanzienlijk hoger zijn.

De uitgebreide uitkomsten van de enqûete van Q2 1014 leest u hier.

Q1 2014: Zorgfinancials verwachten accountantsverklaring met beperking

Zorgfinancials van ggz-instellingen en ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende accountantsverklaring te krijgen en bevestigen hiermee de recente berichten uit verschillende media. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat maar liefst 60% van de zorgfinancials in deze sectoren een accountantsverklaring met beperkingen verwacht - 15% van de ziekenhuizen verwacht zelfs geen goedkeuring. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de onduidelijkheden rondom de omzetbepaling.

Q4 2013:Helft zorginstellingen verwacht gedwongen ontslagen

De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT en GHZ) leiden tot dalingen van de tarieven en het aantal behandelingen. Een krimp betekent dat kostenbesparingen onvermijdbaar zijn. Uit de Financiële Zorgthermometer komt naar voren dat het personeelsbestand bij zorginstellingen het komende jaar stabiel blijft of licht daalt. Deels kunnen zorginstellingen een daling realiseren door natuurlijk verloop, maar meer dan de helft van de zorginstellingen (excl. ziekenhuizen) gaat er vanuit het komende jaar personeel gedwongen te moeten ontslaan.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q4 van 2013.

Q3 2013: Zorgverzekeraars zetten scherper in dan kabinetsplannen

Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat instellingen voor 2014 een daling van de omzet van gemiddeld 1,5% verwachten. De verwachte omzetdaling ligt niet in lijn met de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde begroting van VWS voor 2014. Hierin wordt rekening gehouden met een nominale groei van de zorguitgaven voor 2014 van 4%. Zorgverzekeraars lijken zich niet aan de macrobudgettaire kaders en overeengekomen hoofdlijnakkoorden te houden en veel scherper in te kopen.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enqûete van Q3 van 2013.

Q2 2013: Zorginstellingen in de langdurige zorg verwachten geen groei meer

Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat 95% van de zorginstellingen actief in de langdurige zorg het komende jaar geen groei verwachten. Er is duidelijk sprake van een trendbreuk, waarbij dit kwartaal 70% van de verpleeg- en verzorgingshuizen zelfs een krimp verwachten. Blijkbaar leiden de huidige gesprekken met zorgkantoren tot een negatieve bijstelling van de productieverwachtingen in de langdurige zorg. Voor sommige instellingen kan een lagere bezetting leiden tot afwaarderingen van vastgoed.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enqûete van Q2 van 2013.

Q1 2013: Zorginstellingen anticiperen op effecten scheiden wonen en zorg

Door de invoer van scheiden wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd. Dat brengt voor de zorginstelling flinke uitdagingen met zich mee. De Financiële Zorgthermometer toont aan dat zorginstellingen hierop anticiperen en de risico's weten te mitigeren. Zorginstellingen verwachten dat de totale leegstand door scheiden wonen en zorg stijgt met circa 6%.

Hier leest u de meest uitgebreide uitkomsten van de enqûete van Q1 van 2013.

Q4 2012: Vertrouwen zorginstelingen daalt aanzienlijk

Kabinet Rutte II zet sterk in op een herstructurering van de AWBZ. De forse overheveling naar de Wmo, bezuinigingen op begeleiding en het doorvoeren van scheiden wonen en zorg leiden er toe dat het vertrouwen van zorginstellingen binnen de AWBZ voor de vierde keer op rij daalt. Daarnaast beoordelen deze instellingen het kabinetsbeleid met een forse onvoldoende (4,6).

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de eqûete van Q4 van 2012.

Q3 2012: Zorginstellingen in de AWBZ zien omzet krimpen

Momenteel maken zorginstellingen binnen de AWBZ afspraken met zorgkantoren over de omzet voor volgend jaar, de trend is duidelijk: minder groei en lagere tarieven. Voor het derde kwartaal op rij verwachten zorginstellingen een daling van de reële omzet. Voor de AWBZ geldt tevens dat de tarieven onder druk komen te staan. 60% van deze instellingen verwacht dat de tarieven 0% - 5% lager uitvallen dan de huidige tarieven.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q3 van 2012.

Q2 2012: 61% van de zorginstellingen verwacht geen stijging van de zorgkosten door meer productie, 29% verwacht zelfs een daling.

Dit is het tweede kwartaal op rij dat de Financiële Zorgthermometer een daling laat zien in de omzetten van zorginstellingen. Desondanks daalt het vertrouwen in het financiële resultaat niet. Dit is in lijn met de verwachting dat de efficiëntie gaat stijgen.

 Uitgebreide informatie over de resultaten van de Financiële Zorgthermometer  Q2 leest u hier

Q1 2012: Ziekenhuizen in problemen door uitblijven contracten 2012

70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra denkt dat ze niet voor 1 april de benodigde contracten kunnen afsluiten met verzekeraars. Omdat de meeste verzekeraars zonder contract geen voorschotten geven, komen deze ziekenhuizen in acute geldnood. De kans is groot dat patiënten de kosten voor behandelingen moeten voorschieten.

Uitgebreide informatie over de resultaten van de Financiële Zorgthermometer van Q1 2012 leest u hier.

Q4 2011: Ziekenhuizen voorzien geldproblemen in 2012

Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige liquiditeitsproblemen te komen. Als het voornemen van verzekeraars doorgaat om hun geen voorschotten meer te geven, krijgen de ziekenhuizen meteen te maken met een gat in hun lopende rekening. Dat tekort bedraagt al snel meer dan tien miljoen euro per ziekenhuis.

Uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q4 van 2011 leest u hier.

Q3 2011: 87% van de ggz-instellingen maakt zich (zeer) grote zorgen over de aangekondigde bezuinigingen

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enquête van Q3 van 2011.

Q2 2011: Toekomst zorginstellingen onder druk

Vertrouwensindex: Financieel resultaat staat onder druk;
Groei-index: Ruim de helft verwacht de komende 12 maanden te groeien, met als uitschieter de ziekenhuizen en revalidatiecentra;
Financieringsindex: Zorginstellingen verwachten dat het verkrijgen van financiering en borging moeilijker wordt;
Stakeholderindex: De invloed van zorgverzekeraars neemt sterk toe.

Hier leest u de uitgebreide uitkomsten van de enqûete van Q2 van 2011.