Expertgroep Belastingen Vereniging HEAD

Expertgroep Belastingen Vereniging HEAD

Hoofdpunten uit de vergadering van 8-2-2012

 • Het btw-compensatiefonds, wat zijn de eventuele gevolgen en is btw wel / niet een doorslaggevende reden om werk uit te besteden.
 • De eisen voor terugvragen van BTW worden zwaarder. Veel zorginstellingen zullen niet aan de eisen kunnen voldoen.
 • Er is per 1 januari 2012 een nieuwe regeling met betrekking tot het persoonlijk gebruik van bestelauto’s. Voor bestelauto’s dient contractueel geregeld  te worden dat de auto niet meer dan 500 km privé gebruikt wordt. Ook is een kilometerregistratie benodigd.
 • Inzake kosten gemene rekening wordt in besluit december 2011 genoemd dat de vooraf genomen verdeelsleutel voor de kosten voor gemene rekening tussentijds niet kan worden gewijzigd.  Dit betreft geen nieuwe discussie.

Hoofdpunten uit de vergadering van 4-4-2012

 • Indien er btw door zorginstellingen wordt teruggevraagd, wordt dit meestal bij benadering of op grootboekniveau gedaan. Door de Belastingdienst is besloten dat ook zorginstellingen een btw-administratie moeten inrichten. De wijze waarop kan de zorginstelling zelf bepalen, maar de koppeling tussen factuur, btw die erop staat en de teruggevraagde btw voor gemengde kosten , moet duidelijk zijn. De Belastingdienst sluit vaststellingsovereenkomsten met zorginstellingen. Btw-teruggave aanvragen uit het verleden worden behandeld, op voorwaarde dat er in 2013 een btw-administratie is ingericht naar de eisen van de Belastingdienst.
 • Er is onduidelijkheid over de btw-component bij dure geneesmiddelen. Ingekochte dure geneesmiddelen worden gefactureerd aan de zorgverzekeraar. De NZa heeft hier tarieven voor vastgesteld. Vraag is of de NZa uitgaat van tarieven inclusief of exclusief btw en wat er gebeurt met de btw-component bij facturatie aan de zorgverzekeraar.
 • De definitie van zorg verandert. Overheveling van begeleiding naar de Wmo laat dit zien. Binnen de AWBZ is begeleiding een zorgverstrekking, binnen Wmo is het wel een verstrekking maar de mate van zorg is onduidelijk. Er vindt een versmelting met welzijn plaats. 
 • Er is een bedrijf geweest dat in samenspraak met de fiscus een systematiek heeft ontwikkeld op basis waarvan vastgesteld kan worden of men in aanmerking voor teruggave van energiebelasting komt. Hierover was overeenstemming, een aantal instellingen heeft ook teruggave gekregen. De kantonrechter in Arnhem heeft gesteld dat AWBZ per definitie zorg betreft en bij de invoering van de energiebelasting is men gecompenseerd. Zodoende is er geen recht voor teruggave. Vanaf 1 januari 2012 is er geen sprake meer van teruggave, maar er kan dus nog voor vijf jaar energiebelasting worden teruggevraagd. 

Hoofdpunten uit de vergadering van 30-5-2012

 • Maatregelen lenteakkoord en gevolgen zorgsector
 1. De punten die van belang zijn voor de zorg worden besproken:
 2. De reiskostenvergoeding komt aan de orde, dit is niet slechts voor de zorg maar voor iedere beroepsgroep van belang;
 3. De gevolgen van de BTW op de BIG registratie, deze betreft vrijgevestigden. Slechts in de uitoefening van het BIG beroep is men vrijgesteld.
 4. Het algemene tarief van de BTW gaat 2% omhoog, het lage tarief blijft 6%. Er wordt gesproken over de wijze waarop de BTW berekent dient te worden tijdens en na de maanden van de verhoging. Hierbij is een overgangsregeling belangrijk.
 5. Het norminkomen van specialisten wordt onderzocht. 

Werkkostenregeling

 1. De maatregelen in het lenteakkoord kunnen bedrijven er toe zetten de werkkostenregeling eerder dan gepland in te voeren.
 2. In de CAO staan afspraken over het sparen van vrije tijd. Indien men verlofaanspraken opneemt voor het pensioen, dan vallen deze onder 52% eindheffing. Dit kon worden voorkomen door 50% door te werken en 50% verlof op te nemen.  Hier zijn nieuwe afspraken gemaakt. Zolang het opgespaarde verlof niet meer is dan 50 weken, wordt deze niet belast bij de eindheffing.

Hoofdpunten uit de vergadering van 19-09-2012

 • De declaratie van dure geneesmiddelen en btw wordt besproken. Door onduidelijkheden, lijken er schemergebieden te zijn.
 • Stichting Videma vraagt voor beeld een soort kijk- en luistergeld. De oude tarieven worden gehanteerd met indexatie. 
 • Het belastingplan zoals gepresenteerd op Prinsjesdag wordt besproken.
 • De wijze waarop de administratie voor leden van de Raad van Toezicht dient te worden gedaan, roept vragen op bij instelling. Aan de ene kant is een lid van de Raad van Toezicht als een fictief dienstverband opgenomen binnen de loonadministratie, vervolgens stuurt het lid een factuur met BTW. In dit geval kan er gebruik gemaakt worden van self-billing. De organisatie factureert zichzelf en stuurt een kopie van de factuur aan het Raad van Toezicht lid. BTW wordt door het lid zelf ingediend.

Hoofdpunten uit de vergadering van 19-12-2012

 • Werkkostenregeling. Er is een discussie gaande over parkeervoorzieningen bij de werkplek. De belastingdienst stelt dat indien er een openbare weg tussen parkeervoorziening en instelling loopt, de parkeervoorziening binnen de werkkostenregeling valt. Dit is niet in lijn met hetgeen de staatsecretaris heeft gezegd en heeft negatieve financiële impact voor de instellingen.
   
 • Declaratie dure geneesmiddelen. Omtrent de declaratie van dure geneesmiddelen, in het bijzonder de declaratie van de betaalde BTW, zijn onduidelijkheden. Dit thema wordt op later moment besproken.
   
 • BTW / BIG activiteiten. Er zijn bureaus/ zzp’ers die geen BTW berekenen over de verzonden facturen en hun activiteiten onder BIG activiteiten scharen. Het standpunt van de belastingdienst is helder.
   
 • Fiscale consequenties overheveling WMO en scheiden wonen/ zorg. Men gaat zzp 1 t/m zzp 4 extramuraliseren. Dit gaat onder andere betekenen dat de klant zorg geleverd krijgt, maar ook woonruimte wordt verhuurd aan diezelfde klant. Zorginstellingen moeten nadenken hoe zij dit organisatorisch en fiscaal inzetten. Doordat het wetgevend kader nog niet volledig duidelijk is, is ook de wijze waarop door instellingen kan worden ingezet nog onzeker.