Regiobijeenkomst GGZ, regio's Zuid, West en Noord. Het thema van deze bijeenkomst is transitie in GGZ

Het sectorbestuur GGZ, regio Zuid, West en Noord houdt samen met Dirkzwager, sponsor van HEAD, een regiobijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum
vrijdag 25 september 2015
Locatie
Dirkzwager advocaten
Plaats
Velperweg 1 te Arnhem
Tijd
12.30 - 16.15 uur
Aanmelden kan tot
22 september 2015

Dirkzwager advocaten verzorgt die middag een ronde tafelsessie met als onderwerp “transitie in GGZ”. Deze ronde tafelconferentie zal ongeveer 1,5 uur duren en plaatshebben na onze reguliere vergadering die eveneens 1,5 uur zal duren.

12.30  Inloop
13.00

Reguliere vergadering
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen van de vergadering van 26 juni 2015
4. Mededelingen Head-vereniging en van GGZ Nederland
5. Stand van zaken met betrekking tot deponering jaarstukken,            verrekening 2008-2012 en zorgafspraken 2014 en 2015.
6. Wat er verder nog ter tafel komt
7. Sluiting reguliere vergadering

14.30 Korte pauze
14.45

“Eén van de doelstellingen van de transities in de zorg was dat de bekostiging overzichtelijker zou worden. Iedere vorm van zorg zou zijn eigen bekostigingskader krijgen, waardoor zorgverleners in principe nog maar met één kader te maken zouden krijgen. Voor de GGz heeft dit echter anders uitgepakt. De bekostiging vindt inmiddels namelijk plaats op grond van vier wetten: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Tijdens de rondetafelbijeenkomst gaan Luuk Arends en Lieske de Jongh in op de inhoudelijke verschillen tussen de vormen van zorg die vanuit de verschillende kaders bekostigd worden en de problemen die de bekostiging van de ‘grijze’ gebieden mee kunnen brengen. Hierbij is veel ruimte voor discussie en de uitwisseling van ervaringen.”

16.15 Sluiting

 

Wij rekenen op uw komst!

Met vriendelijke groeten,
Martin van den Bos