Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

De komende maanden houden veel zorgfinancials zich bezig met de verkoop van zorg. De onderhandelingen met zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten zorgen voor volgeplande agenda's. Hoe gaat 2016 eruit zien? Als we met de zekerheid die we nu hebben de horizon zouden bepalen, lag die niet verder dan op steenworp afstand. Maar dat er vanuit alle verschillende partijen waarmee we de onderhandelingen voeren tal van eisen zijn waaraan we moeten voldoen, dat is een gegeven. Met de Handreiking Control Framework heeft HEAD een hulpmiddel ontwikkeld voor de zorgsector, om het bestaande systeem te helpen verbeteren. In de lijn van die gedachte organiseert HEAD op 15 oktober de themadag Verminderen Administratieve Lasten en Horizontaal toezicht.

Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 15 oktober 2015

 • Locatie:

  Voortse Vallei

 • Plaats:

  Hunnenweg 16 te Voorthuizen

 • Tijd:

  13.30 - 17.30 uur

 • Inschrijven verplicht

Volgens de beproefde methode zorgen we voor een programma om binnen korte tijd veel nieuwe informatie te halen. Daarin worden twee workshoprondes aangeboden en zal plenaire spreker Jaap van 't Hek zijn verhaal doen.


Programma
Vanaf 13.30 uur    :             Inloop 
14.00 – 15.00 uur :              Workshopronde
15.00 – 15.45 uur :              Plenaire sessie Jaap van 't Hek
15.45 – 16.15 uur :              Pauze
16.15 – 17.15 uur :              Workshopronde
17.15 – 17.30 uur :              Afsluiting
Vanaf 17.30 uur    :              Buffet

 

Plenaire sessie "Hoe maken wij eigenlijk ons eigen ondertussen?"

Ondertussen is dat wat gebeurt terwijl jij mooie plannen aan het maken bent. Het zijn die gebeurtenissen waarvan je denkt dat ze niet relevant zijn, maar waarvan later blijkt dat ze grote impact hebben. Wie bij Volkswagen had eigenlijk kunnen weten dat er gerommeld was met de dieselsoftware? En heeft nu spijt dat hij niet beter heeft opgelet? Of zoals John Lennon al zong: Life is what happens to you while you'e busy making others plans.

Hoe maken wij eigenlijk ons eigen ondertussen?

Jaap van 't Hek, schrijver van "Ondertussen in de organisatie", neemt je mee in dit raadselachtig fenomeen.

Workshops

U kunt twee workshops volgen tijdens deze themadag. Deelname is niet op inschrijving. Er is een maximum aantal deelnemers per workshop.

PwC: Juridische en fiscale valkuilen in contractering met gemeenten belicht vanuit enkele praktijkcases
Doelstelling van deze workshop is om met u de tien grootste juridische en fiscale valkuilen door te spreken die samenhangen met de zorgcontractering met gemeenten in het sociaal domein. Hiervoor hebben wij een SPELvorm ontwikkeld op basis van actuele voorbeeldcontracten 2015 zodat u ook daadwerkelijk uw kennis kunt testen op dit vlak! En natuurlijk kijken we met elkaar op welke wijze deze valkuilen richting 2016 zoveel mogelijk kunnen worden gedicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vraagstukken rond de inzet van medewerkers(en ZZP-ers), de kwaliteit van zorg, besturing, aansprakelijkheid, meerpartijenovereenkomsten, btw, vennootschapsbelasting, financiële verantwoording en klachtafhandeling.

PwC: Ervaringen Horizontaal Toezicht, de visie van de zorgverzekeraar
Bas Winkels, projectleider horizontaal Toezicht van Menzis vertelt samen met Stijn Euverman van PwC, lid van de HEAD werkgroep die het control framework heeft ontwikkeld, over de ervaringen in de praktijk van de pilots die in middels ruim een jaar lopen, alsmede de visie van de zorgverzekeraar op de samenwerking met zorgaanbieders in een horizontaal toezicht relatie.
Aan de orde komen ondermeer de volgende vragen:
- Hoe geef je de samenwerking vorm?
- Wat zijn de randvoorwaarden?
- Wat zijn de lessons learned?
- Hoe betrek je de inhoudelijke mensen?

 

QConsult: Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking?
Met horizontaal toezicht is een nieuwe vorm van toezicht houden ingezet. Het doel is geen controles achteraf maar duidelijke afspraken over processen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wat maakt horizontaal toezicht nou echt anders dan de oude kaderregeling AO/IC?Q-Consult heeft een onderzoek gedaan naar de implementatie van horizontaal toezicht in de zorg. Tijdens de workshop presenteren wij de resultaten, waaronder antwoord op de vraag: hoe steken zorginstellingen horizontaal toezicht op dit moment in en wat zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle implementatie? Daarnaast verdiepen we ons in het vraagstuk: hoe kunt u horizontaal toezicht inzetten zodat beide partijen (verzekeraar én aanbieder) hier daadwerkelijk de vruchten van plukken? Of moeten we eigenlijk zeggen: horizontale samenwerking?

Verstegen en AAG: Stand van zaken iZA-project vereenvoudiging productieverantwoording en controle
De inleiders hebben in opdracht van project iZA (aanvankelijk Actiz) onderzoek gedaan naar vereenvoudigingsmogelijkheden voor de productieverantwoording en –controle. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met alle betrokken instanties en ook een aanzienlijk aantal Heads/ controllers. De vervolgopdracht was om de geadviseerde mogelijkheden uit te werken tot één concreet verantwoordingsmodel en één concreet controleprotocol over de bekostigingstitels heen. Deze uitwerking zal bij de themadag gereed zijn en hopelijk ook formeel bekrachtigd. Marcel Melenhorst en Frans van der Plaat vertellen over de stand van zaken en de mogelijkheden en onmogelijkheden van het verantwoordingsmodel en het controleprotocol. Zij zijn benieuwd naar de indrukken vanuit het veld en geven graag praktische tips voor het gebruik!

Dirkzwager: Horizontaal toezicht: winst voor de privacy van cliënten?

Met de bedoeling de controledruk vanuit zorgverzekeraars af te laten nemen zijn er de afgelopen jaren veel zelfonderzoeken binnen instellingen uitgevoerd. Zorgverzekeraars en zorgkantoren en in de toekomst zeker ook gemeenten zullen echter de behoefte houden de rechtmatigheid (en doelmatigheid) van zorgverlening te controleren. Wat betekent deze behoefte aan controle voor de privacy van de cliënten van de zorginstellingen? En, kan de tendens om steeds meer horizontaal toezicht uit te voeren een positieve bijdrage leveren aan de bescherming van de privacy van cliënten? Tijdens deze workshop worden de verschillende problemen en valkuilen belicht die met name op het gebied van de bescherming van de privacy van cliënten ontstaan als zorginstelling tegemoetkomen aan de controledrift van zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeenten. Sprekers mr. L.A.P. Arends en mr. dr. drs. E.L. de Jongh.

Cure4finance: Advies zorgadministratie ziekenhuis aan zorgverzekeraar, m.b.t. gepast gebruik en rechtmatigheid

Kernvragen workshop vanuit de visie van de zorgadministratie van een ziekenhuis:

 • Wat zou de visie van zorgverzekeraars moeten zijn met betrekking tot gepast gebruik en rechtmatigheid?
 • Waar moet een zorgverzekeraar op controleren mbt gepast gebruik en rechtmatigheid?
 • Wat kan je als zorgadministratie doen om zorgverzekeraars pro-actief te overtuigen van gepast gebruik en rechtmatigheid?
 • Waar ligt de grens van transparantie van een ziekenhuis naar een zorgverzekeraar?

Workshop: Horizontaal Toezicht toekomstmuziek???

CZ: Martijn van Marle Projectleider horizontale samenwerking

Laurentius Ziekenhuis: Roy Göbbels  Projectleider horizontale samenwerking en Michael Ehlen Manager Financiën & Control

Marco Walhout, externe accountant Laurentius Ziekenhuis

In April 2015 zijn CZ en het Laurentius Ziekenhuis gestart met een pilot horizontale samenwerking. Gedurende het project is Marco Walhout als externe accountant van het Laurentius Ziekenhuis aangesloten bij het project. In deze interactieve workshop wordt de aanpak en de resultaten tot op heden gepresenteerd. De belangrijkste vraag hierbij: 'is horizontaal toezicht mogelijk?' Uiteraard hebben de sprekers hier een beeld bij dat aan u wordt voorgelegd. De doelstelling is om de discussie hierna verder te brengen. Hoe kunnen onze resultaten maar ook die van de verschillende andere initiatieven tot op heden geclusterd worden en beschikbaar worden gesteld voor iedereen in de sector?

Kosten deelname

De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 75 per persoon. Dit tarief geldt tevens voor de introducés!

« terug naar activiteitenoverzicht